چگونه تقوی می شوید?

Güncelleme tarihi: 9 May

تمایل به مشروعیت بخشیدن به رفتار عادی انسان وجود دارد. به همین دلیل ، مردم همیشه خود را درست می دانند و حتی اگر تغییری در رفتار خود ایجاد کنند ، با روی آوردن به این رفتار جدید ، حقانیت خود را نیز تقویت می کنند زیرا بسیار باهوش هستند. اما ، برای مسلمان بودن با تقوا ، فرد باید از خود بپرسد "چقدر با پیروی از آیات قرآن عمل می کنم؟" هرگاه مسلمانی با تقوا به جای من به عنوان قرآن عمل کند ، آنگاه به یک مسلمان تقی تبدیل خواهد شد. به شرطی که از سو susp ظن هایی که از من شروع می شود خلاص شوید.


0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Para